top of page
Afbeelding1.png

De Parel renoveert ! De werken starten eind 2024
tijdelijke locatie: Westlaan123, 8800 Roeselare 

avatar trans parel.png

fijne vakantie !

onderwijs en zorg

Welkom in De Parel. Bij ons kunnen kinderen terecht van 2,5 tot 13 jaar met een matig tot ernstig verstandelijke beperking. 
We bieden zowel onderwijs (type 2) als extra ondersteuning aan in leefgroepen: dagopvang, verblijf en mobiele begeleiding. 
De Parel is een samenwerkingsverband in Roeselare tussen BuBaO De Hagewinde (Arkorum) en

Orthopedagogisch Centrum Sint-Idesbald.

arkorum_1241x_1120__600_x_541_-removebg-preview.png

&

visie

avatar trans parel.png

emotionele ontwikkeling  -  schoolse vaardigheden  -  basale grondhouding  -  communicatie 

 autismevriendelijke werking  -  ouderbetrokkenheid  - kleine groepen  -  handelingsplan

In De Parel neemt emotionele ontwikkeling een belangrijke plaats in: we houden rekening met wat elk kind kan, maar ook met wat elk kind aankan. De aandacht voor zowel de emotionele ontwikkeling als de cognitieve ontwikkeling zorgt ervoor dat we elk kind leren begrijpen en de betekenis achter het gedrag ontdekken. We leggen de focus in onze manier van werken op het feit dat elk kind zich goed voelt, innerlijk tot rust kan komen en zich veilig voelt. Dit is noodzakelijk om zowel vooruitgang te kunnen boeken in hun algemene ontwikkeling als bij het aanleren van schoolse vaardigheden. Op school dagen wij de kinderen op elk moment uit om te leren. We vertrekken van wat ze reeds kunnen en sluiten daarbij aan om hen te stimuleren een volgende stap te zetten in hun ontwikkeling. Per kind selecteren we voor elk ontwikkelingsdomein een aantal doelstellingen. Deze worden nagestreefd door elke begeleider met het oog op functioneel werken. Dat betekent dat we werken met thema’s, kleine klasgroepen, gebruik van computer en ander audiovisueel materiaal, alsook een geïndividualiseerd lees-, reken- en schrijfaanbod. Wat de kinderen op school leren, moeten ze telkens kunnen toepassen in het dagelijkse leven. We gaan uit van een basale grondhouding bij de dagelijkse routineactiviteiten en verzorging. Het contact tussen de begeleider en het kind staat daarbij centraal. We zijn bewust gevoelig voor signalen en lichaamstaal van elk kind, maar ook voor de manier waarop elk kind prikkels verwerkt. Sommige kinderen hebben moeite met het verwerken van sensorische prikkels (vb. licht, geluiden, smaak, aanraking,…), waarbij soms sprake is van onder- of overgevoeligheid. Bij elk kind gaan we na hoe hij/zij prikkels verwerkt, en doen we indien nodig aanpassingen aan onze dagelijkse werking. Dit bieden we bijvoorbeeld aan door extra rustmomenten of snoezelmomenten, extra lichamelijke prikkels om kinderen te activeren tijdens werk- en spelmomenten of prikkelarme hoekjes. We vinden het belangrijk om elk kind maximaal te stimuleren in zijn/haar communicatie. We ondersteunen de structuur in taal zoveel mogelijk door duidelijke en eenvoudige taal te gebruiken, traag te spreken en korte zinnen te maken. Voor kinderen waarbij spreken moeilijker verloopt, zetten we in op hulpmiddelen om de communicatie te ondersteunen: SMOG: Het Spreken Met Ondersteuning van Gebaren is een communicatiewijze voor kinderen die moeilijk tot spraak komen. Door spreken te combineren met een beperkt aantal vaste gebaren, kunnen ze vlotter hun wensen, behoeftes en vragen kenbaar maken. Het stimuleert hun communicatie: ze begrijpen beter wat wordt gezegd en worden zelf ook beter begrepen. In De Parel moedigen we het gebruik van SMOG heel sterk aan. Jaarlijks wordt er door De Parel een cursus georganiseerd voor ouders en andere geïnteresseerden. Visualisatie: Een waardevolle bijkomende ondersteuning van de gesproken taal is het visualiseren aan de hand van pictogrammen, foto’s, dagschema’s,… Zo krijgt elk kind meer houvast en begrijpt het beter de structuur van de klas, leefgroep, school,… Dit geeft hen meer zekerheid. Communicatiehulpmiddelen: Bij een aantal kinderen wordt een individueel communicatiehulpmiddel aangevraagd via het VAPH, zoals de Tellus. Dit is een draagbare spraakcomputer die volledig kan samengesteld worden op maat van het kind. Dit hulpmiddel gaat steeds met deze kinderen mee (van thuis naar de klas, de leefgroep, de therapie,…). Doordat we in De Parel sterk rekening houden met structuur, prikkeldosering en sensorische informatieverwerking zijn we erkend als autismevriendelijke school. Kinderen met een autismespectrumstoornis krijgen een individuele, op maat gesneden aanpak. We gaan ervan uit dat ouders hun kind het best kennen. Vanaf de aanmelding tot het einde van de dienstverlening gaan we dan ook samen met de ouders en hun kind op pad. Samen zoeken we een passend en concreet aanbod dat aansluit bij de zorgvraag van het kind. We stellen ons zo bereikbaar mogelijk op. Afhankelijk van de vraag en voorkeur spreken we af hoe en met wie de communicatie zal verlopen (heen-en-weerschriftje, telefonisch, persoonlijk, via mail/facebook, ,…). Daarnaast organiseren we jaarlijks een aantal vaste activiteiten waarop ouders, broers, zussen, grootouders, .. uitgenodigd worden. Om kinderen optimaal te kunnen stimuleren, kiezen we bewust voor kleine klassen en leefgroepen. Aan elke klas is ook een vast team paramedici verbonden die zicht heeft op de ondersteuningsnoden van elk kind. Tussen de middag kunnen kinderen terecht bij hun vertrouwde opvoeders met de nodige individuele aandacht. Het resultaat van de nauwe samenwerking en overleg tussen klassen en leefgroepen is het handelingsplan van elk kind. Voor elk kind wordt een weg uitgestippeld met een selectie van kindspecifieke ontwikkelingsdoelen. We brengen de sterke punten en groeipunten in kaart. Het individueel handelingsplan wordt jaarlijks samen opgesteld met de ouders, leerkrachten, opvoeders en paramedici. Ter voorbereiding van de jaarlijkse bespreking van het handelingsplan is er een huisbezoek om samen met de ouders de ondersteuningsvragen in kaart te brengen: Welke ondersteuning kunnen we bieden aan jouw kind? Welke ondersteuning heb je als ouder nodig? Waar hebben we in de leefgroep en klas extra aandacht voor? Welke vaardigheden vind je belangrijk om aan te leren? Welke doelstellingen streven we samen met ouders, het kind en de opvoeders na? Tijdens de jaarlijkse bespreking worden er concrete afspraken gemaakt op welke manier de doelstellingen zullen nagestreefd worden. Het handelingsplan is een werkdocument dat voortdurend aangevuld, geëvalueerd en bijgestuurd wordt.

visie

onderwijs

avatar trans parel.png

In De Parel kennen we drie hoofdtrajecten. Basaal - Functioneel - Lerend. Afhankelijk van de noden van het kind zit het in een pedagogische eenheid waar één van de hoofdtrajecten vooral tot uiting komt. Mengvormen zijn steeds mogelijk en soms sluiten kinderen aan bij een andere groep voor een activiteit. De kinderverzorgers, leerkrachten en paramedici werken interdisciplinair. Op die manier leren ze van elkaar en worden de ons toevertrouwde kinderen maximaal begeleid.

onderwijs

zorg

leefgroepen

Voor veel kinderen met een matig tot ernstig verstandelijke beperking is de ondersteuning die geboden wordt vanuit buitengewoon onderwijs onvoldoende. De zorgvraag van deze kinderen is groter zodat bijkomende begeleiding aangewezen is.

schoolaanvullende dagopvang

Tussen de middag, op woensdagnamiddag en in vakanties kunnen kinderen aansluiten in de leefgroep. Samen doen ze heel wat activiteiten die minder schools zijn maar welgekozen zijn in functie van de vooropgestelde doelen.

verblijf

Overnachten is mogelijk op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond. Aangezien het om een beperkt aantal kinderen gaat, proberen we iedereen die dit wil de kans te geven om zijn kind te laten overnachten.

mobiele begeleiding op school, thuis of in de kinderopvang

Ouders die kiezen voor een inclusief traject van hun kind in het gewoon onderwijs, kunnen voor extra ondersteuning ook in De Parel terecht. De begeleiding kan zowel geboden worden ter ondersteuning van kinderen met (een vermoeden van) een beperking in de kinderopvang, in het gewoon onderwijs als in de thuissituatie.

BVL_Stldisbald338.jpg
avatar trans parel.png

Wanneer je hier klikt, krijg je de folder van de mobiele begeleiding te zien als pdf in een nieuw venster.

zorg

praktisch

avatar trans parel.png
IMG_20220901_112819.jpg

busvervoer

De kinderen kunnen dagelijks worden opgehaald met het gemeenschappelijk busvervoer. Indien een kind niet met de schoolbus komt, kan het gebracht en/of afgehaald worden. Tijdens de schoolweken is dit vanaf 7u en tot 18u. Tijdens de schoolvakanties van 7u30 tot 17u. Kinderen die ’s morgens met de schoolbus gebracht worden en in de leefgroep verblijven na 16.00 uur, kunnen ’s avonds afgehaald worden tot 18u. Of omgekeerd: kinderen kunnen ’s morgens gebracht worden naar de morgenopvang en ’s avonds meegaan met de bus. We streven wel naar een vaste regeling. Op woensdagavond om 17.00 uur en tijdens de vakantiewerking wordt er busvervoer vanuit dagopvang georganiseerd. Woon je binnen een straal van 15 km van De Parel dan is dit busvervoer gratis. Woon je verder dan vragen we een bijdrage van 0,50 € per km/per rit en wordt er gebruik gemaakt van een gemeenschappelijk opstapplaats.

administratief

Om onderwijs te kunnen volgen in de Parel dient het CLB een doorverwijzingsverslag type 2 op te maken. Voor de extra begeleiding vanuit de leefgroepen, zijn de administratieve voorwaarden en kostprijs afhankelijk of er gebruik gemaakt wordt van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) of niet-rechtstreeks toegankelijke hulp (n-RTH). Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) Er is een vermoeden van een matig verstandelijke beperking én er is nog geen ondersteuning geweest voor uw kind op basis van niet rechtstreeks toegankelijke hulp. U kan gedurende beperkte tijd gebruik maken van onderstaande modules. De modules mogen ook met elkaar gecombineerd worden. Schoolaanvullende dagopvang Mobiele begeleiding Verblijf (lage frequentie) In tegenstelling tot niet-rechtstreeks toegankelijke hulp, is deze hulp gelimiteerd per kalenderjaar. Voor meer informatie kunt u hiervoor terecht bij een van de teamcoaches van de Parel. Niet rechtstreeks toegankelijke hulp (n-RTH) Een multidisciplinair team (bv. CLB of COS) dient een A-document (aanmeldingsformulier) in te vullen. Deze aanvraag komt bij de dienst indicatiestelling terecht van de intersectorale toegangspoort. Deze dienst zal op basis van de ontvangen informatie één of meerdere modules toekennen aan uw kind. Mobiele en/of ambulante begeleiding voor minderjarigen met een handicap Schoolaanvullende dagopvang voor minderjaren met een handicap Verblijf voor minderjarigen met een handicap (lage frequentie) De bijdrage die u als ouder betaalt, is afhankelijk van de ondersteuning waar uw kind gebruik van maakt.

weekschema

Wanneer je hier klikt, krijg je het weekschema te zien als pdf in een nieuw venster.

schoolreglement

Wanneer je hier klikt, krijg je het schoolreglement te zien als pdf in een nieuw venster.

kalender

avatar trans parel.png

Wanneer je hier klikt, krijg je de kalender te zien als pdf in een nieuw venster.

praktisch

medewerkers

Op school zijn er onderwijzers en kleuterleiders aan het werk, de meesten zijn klastitularis. Enkelen zijn gedeeltelijk klasvrij voor coördinerende opdrachten en/of individuele begeleiding. Er is ook een leerkracht lichamelijke opvoeding en een leerkracht muzische vorming en expressie. Enkele leerkrachten zijn tewerkgesteld binnen het ondersteuningsnetwerk. In de leefgroep zijn opvoeders aan het werk die instaan voor de pedagogische begeleiding van de kinderen tijdens middagsituaties, op woensdagnamiddag en schoolvakanties. Elke leefgroep heeft 2 vaste opvoeders die instaan voor de zorg van het kind tijdens het eten, de activiteiten en contacten met de ouders. Enkele opvoeders staan ook in voor mobiele begeleiding. In De Parel staan de kinesitherapeuten, logopedisten en een ergotherapeut in voor de therapieën: individueel, in klasverband of met een kleiner groepje leerlingen. Opnieuw wordt in multidisciplinair overleg bepaald welk kind therapie krijgt. Deze beslissing kan ook gestuurd worden door ouders of een arts. Er zijn kinderverzorgsters die ter beschikking staan van alle groepen. Zindelijkheidstraining, verzorging, assistentie bij de maaltijden, hulp bij aan- en uitkleden,… zijn enkele van hun opdrachten. Daarnaast is er een verpleegkundige beschikbaar om medische problemen of vragen mee op te volgen. De orthopedagogen ondersteunen en bewaken de pedagogisch-didactische werking van de school. De teamcoaches hebben deze taak voor de leefgroepen. De directeurs (van onderwijs en zorg) coördineren het geheel. Klik op de foto om de functie te kennen en via de link je mailprogramma te openen om een mail te sturen.

zorg

avatar trans parel.png

onderwijs

medewerkers

steun

actie

Wil je met je club of vereniging De Parel steunen met een actie dan zullen wij op alle mogelijke manieren het initiatief ondersteunen.

geld

Als je een gift wil doen aan De parel dan kan dat ! Als school kunnen we geen fiscaal attest bezorgen tot op heden. Storten kan op het nummer  BE25 7380 2232 5782 met vermelding "gift De Parel". Wie een fiscaal attest wil kan contact opnemen met ons. Alvast bedankt!

vrijwilligerswerk doen

Heb je wat vrije tijd die je graag zinvol wil doorbrengen en werk je graag met kinderen ... dan kan je bij ons terecht. Dat kan eenmalig naar aanleiding van evenement of op geregelde basis. Na een gesprek proberen we samen tot een afspraak te komen waarbij jij je goed voelt en wij (de kinderen) genieten genieten van je vrijwillige inzet.

materiaal schenken

Heb je thuis of op het werk materiaal, meubilair of gerief waarvan je vindt dat het een tweede leven verdient ... en je denkt dat het in onze setting bruikbaar kan zijn ... neem dan gerust contact!

kosteloos ... maar waardevol

Knutselen met kosteloos materiaal is heel waardevol. Als je ons hiermee kan helpen, neem dan contact. We kunnen echter niet beloven dat we op dat moment jouw gerief kunnen gebruiken. Onze opslag is beperkt ...

speelgoed schenken

avatar trans parel.png
20220922_144054.jpg

Heb je speelgoed dat nog in prima staat is en je wil onze kinderen hiermee plezieren ... fantastisch. Neem contact en wij gaan na of onze speel-o-theek kan uitbreiden. 

steun

contact

BuBaO De Hagewinde

 

type 2 De Parel

tijdelijke locatie: Westlaan 123, 8800 Roeselare

De Zilten 50a

8800 Roeselare

tel 051 / 26 43 03 

directeur zorg

sigrid.pollentier@sint-idesbald.broedersvanliefde.be

 

directeur onderwijs

jo.degrande@arkorum.be

 

teamcoaches zorg

lore.goudesone@sint-idesblad.broedersvanliefde.be

lore.heyse@sint-idesbald.broedersvanliefde.be

 

orthopedagogen onderwijs

a.dejonghe@arkorum.be

hanne.dewyspelaere@arkorum.be

 

 

avatar trans parel.png

Stuur ons een bericht,
dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

Bedankt voor de inzending!

contact
bottom of page