BuBaO De Hagewinde

 

type basisaanbod

 

Vikingstraat 37

8800 Roeselare

tel 051 / 20 33 12

fax 051 / 21 09 54

info@dehagewinde.be

 

type 2 De Parel

 

De Zilten 50a

8800 Roeselare
tel 051/ 26 43 03  (bureau Ann, Hanne, Greet, Hans)
tel 051 / 26 48 41 (ochtend- en avondopvang, leefgroep speculoos)

info@dehagewinde.be

 

1/1

BUBAO De Hagewinde type basisaanbod Vikingstraat 37 8800 Roeselare - Tel: 051/20 33 12 - dehagewinde@arkorum.be

De Parel type 2 De Zilten 50a, 8800 Roeselare - 051/26 43 03 - dehagewinde@arkorum.be